Ga naar de Homepage van Polderosa, vrouwen zingen over de zee
Wie zijn wij
Waar zingen wij
Waar zongen wij
Cd
 De boots is weg
 Ons schip moet eerst nog ree
 Paddy lay back
 Zeeman
 If I was a blackbird
 Lolo mi boto
 Mein schatz
 Valse Zeeman
 Ketelbinkie
 The water is wide
 In de haven
 Ballade von den Seeraubern
 Spreading my long wingfeathers
 Naar Iseland
 Blonde Arie
 Lied van de Zee
 Fiddlers Green
 Franse gaatje
 Santa Lucia
 In 't schipperskwartier
Contact

Lolo mi boto

(1e en 2e stem)
Lolo mi boto kon mek' wi go
lolo mi mati mek' na oema dodo
winti kan seki liba skwala kan he
noti kan tap' mi boto lomek' a fre.
Lolo mi boto mannen gre toto
arki fa oed' e geme planga e kré.
Lolo mi boto, kon mek' wi go
te wi doro foto wisa teki bro.

(3e stem)
lolo mi boto (9 x )
lolo mi boto lolo mi boto
mannen gre toto
arki fa oed' e ge me planga e kré
lolo mi boto (3 x )
lolo mi boto lolo mi boto.